Komunikm Zyrtar me Qeverine Shqiptare – 31 Korrik 2017

 

I Nderuar z. Edi Rama – Kryeministër i Shqipërisë,

Partneriteti ndërkombëtar në mes të Shoqërise Shqiptare te Vlerësimit të Programeve (SHSHVP), Shoqërise Rumune te Vlerësimit (RoSE) dhe Rrjetit te Vleresimit te Kosoves (KEN), të përbërë nga 3 shoqata kombëtare të profesionistëve në vlerësim, është mbështetur nga EvalPartners, lëvizja globale që synon fuqizimin e kapaciteteve kombëtare të vlerësimit, me qëllim implementimin e “Agjendës Globale të Vlerësimit 2016-2020″ në kuadër të Rajonit të Evropës. Ky aktivitet ka ofruar mundësinë për t’u bashkuar me forcat tona rajonale për mbështetjen e arritjes së vizionit të Agjendës Globale për Vlerësimin 2016-2020 (GEA2020), rezolutës së OKB-së për vlerësimet dhe përhapjen e njohurive mbi vlerësimin në Shqipëri, Rumani, Kosovë dhe më gjerë.

Fusha e vlerësimit, si nje nga etapat kryesore te ciklit menazherial, ka të bëjë me vlerësimin sistematik te fazave te projektimit dhe te zbatimit te projekteve, programeve dhe politikave publike, të rezultateve dhe te impaktit social te ketyre aktiviteteve shteterore. Raportet e vlerësimet mbështesin vendimmarrjen dhe japin rekomandime per përmirësimin dhe rritjen  llogaridhënies per rezultatetet e programeve, projekteve dhe politikave publike, duke kontribuar rrjedhimisht në vlerën organizative dhe shoqërore. Në mënyrë që vlerësim të kryejë funksionin e tij, vlerësuesit në të gjithë sektorët kanë nevojë për qasje në të dhëna të vlefshme dhe të besueshme. Vendimet e qeverisë duhet të jenë të mbështetura në dëshmi të forta.

Shoqëria Shqiptare e Vlerësimit të Programeve (SHSHVP) dhe partnerët e saj kërkojnë nga ju të shprehni mbështetjen tuaj për krijimin dhe institucionalizimin e funksionit të vlerësimit në Shqiperi. Me ndihmën tuaj, ne shpresojmë të inkurajojmë Qeverinë e Shqiptare dhe të gjithë aktorët kryesorë që të intensifikojnë kërkesën dhe përdorimin e vlerësimit për vendimmarrjen e bazuar në te dhena te sakte në nivel kombëtar dhe për të siguruar që vlerësimi të përfshihet qartë në kornizën llogaridhënëse dhe agjendën zhvillimore për periudhën pas vitit 2017.

Ne në Shoqërine Shqiptare te Vlerësimit të Programeve (SHSHVP) jemi në dispozicion për të diskutuar me ju se si vlerësimi mund të kontribuojë në vendimmarrjen e bazuar në fakte dhe se si Qeveria e Shqiperise mund ta shfrytëzojë dhe të marrë më të mirën nga ajo.

Me respekt,
Fation Luli

Shoqëria Shqiptare e Vlerësimit të Programeve

English Version

To: 

Prime Minister’s Office
Ndërtesa e Qeverisë Sheshi: Nëna Terezë, p.n
Email:  
info@kryeministria.al

 

The Right Honorable Edi Rama

Dear Prime Minister,

The international Partnership between  ASPE (Albanian Society of Programme Evaluation), RoSE (Romanian Society of Evaluators) and KEN (Kosovo Evaluators’ Network), composed by 3 national societies of professionals in evaluation has been awarded by EvalPartners, the Global Movement to Strengthen National Evaluation Capacities, to implement on behalf of the Europe Region the Project ARK2GEA -“Transnational Cooperation Albania-Romania-Kosovo Evaluation Towards the Implementation of the Global Agenda 2016-2020”. This project provides the opportunity to join our regional forces for supporting the achievement of the inspiring vision of Global Agenda for Evaluation 2016-2020 (GEA2020) , the UN resolution on evaluationand to widespread its ownership in Albania, Romania, Kosovo and beyond.

Evaluation is the systematic assessment of the design, implementation or results of an initiative for the purposes of learning or decision-making. Evaluation assists effective decisions, balanced judgements, and evidence-based conclusions. Evaluation supports both program and project improvement and accountability, ultimately contributing to organizational and societal value. For evaluation to perform its function, evaluators in all sectors need access to valid and reliable data. The government decisions needed to be anchored into strong evidence.

Albanian Society of Program Evaluation (ASPE) and its partners ask you to voice your support for the establishment and institutionalization of evaluation function in Albania. With your assistance, we hope to encourage Government of Albania and all principal actors to intensify the demand and the use of evaluation for evidence-informed decision-making at the national level and to ensure that evaluation is clearly included in the accountability framework for the post-2017 development agenda.

We at ASPE are available to discuss with you how evaluation can contribute to evidence-informed decision-making and how the Government of Albania can make best use of it.

Yours sincerely,

Fation Luli

Albanian Society of Program Evaluation

 

 

Joint declaration of endorsement for Global Evaluation Agenda 2016-2020 GEA2020

  • Following to the Call of Proposals 2016 under EvalPartners Peer-to-Peer Grants Programme, the Partnership comprising RoSE – Romanian Society of Evaluators, ASPE- Albanian Society of Programme Evaluation and KEN – Kosovo Evaluators’ Network, has been awarded to implement on behalf of the Europe Region the Project ARK2GEA -“Transnational Cooperation Romania-Albania-Kosovo Evaluation Towards the Implementation of the Global Agenda 2016-2020“. This project provides the opportunity for our professional organizations of evaluators of three European countries to join forces for supporting the achievement of the inspiring vision of Global Agenda for Evaluation 2016-2020 (GEA2020) and to widespread its ownership in Romania, Albania, Kosovo and beyond. For more information, please see the Joint_statement_or_declaration_on_gea_2020.pdf

Deklarata e perbashket e mbeshtetjes dhe miratimit te GEA 2020

Menjëherë pas Thirrjes për Aplikime 2016 në kuadër të Programit të Granteve “Peer-to-Peer” nga EvalPartners, partneriteti i përbërë nga Shoqata Rumune e Vlerësuesve – RoSE, Shoqata Shqiptare për Vlerësim të Programeve – ASPE dhe Rrjeti Kosovar i Vlerësimit ­– KEN,  u përzgjodh të implementojnë projektin ARK2GEA “Bashkëpunimi Transnacional Rumani-Shqipëri-Kosovë drejt implementimit të Agjendës Globale të Vlerësimit 2016-2020”. Ky projekt ofron mundësi për organizatat tona profesionale të vlerësimit të tre vendeve evropiane, për t’i bashkuar forcat për të mbështetur arritjen e vizionit të Agjendës Globale të Vlerësimin 2016-2020 (GEA2020) si dhe për të përhapur njohuritë e saj në Rumani, Shqipëri, Kosovë dhe më gjerë. Per me teper informacione, ju lutem lexoni DEKLARATA E PËRBASHKËT E MBËSHTETJES DHE MIRATIMIT (Albanian translation)

Albanian Society of Program Evaluation (ASPE) has been awarded for a new project submitted under the Call for proposals 2016 of EvalPartners Peer-to-Peer Grants.

  • Albanian Society of Program Evaluation (ASPE) has been awarded for a new project submitted under the Call for proposals 2016 of EvalPartners Peer-to-Peer Grants. Following a fierce global competition, aimed to select only one project at every continent, the project ARK2GEA “Transnational Cooperation Romania-Albania-Kosovo Evaluation Towards the Implementation of the Global Agenda 2016-2020“, was awarded on behalf Europe Region. The general objective of this Project is to enhance capacities of 3 National VOPEs of Balkan countries (ASPE of AlbaniaRoSE of Romania and KEN from Kosovo), members of IOCE and EvalPartners Network to play strategic roles to enabling environment for evaluation in their countries according to the vision for the future of evaluation profession established by the  Global Evaluation Agenda 2016-2020. For more information, please see the  P2P2016 proposal from Albania – Romania – Kosovo